Orkla - Foods česko a Slovensko

Beszállítói etikai kódex

 • BEVEZETÉS

Az Orkla Csoport felelős üzletvitelre törekszik, amelynek középpontjában az emberi jogok és a munkatörvények tiszteletben tartása, az egészség védelme, a munkahelyi biztonság garantálása, a környezet megóvása, a korrupció megakadályozása és az általánosan elfogadott, helyes üzleti magatartás áll.

Ezt az Etikai kódexet azért állítottuk össze, hogy beszállítóink egyértelmű képet kapjanak az Orkla állásfoglalásáról (a továbbiakban: Etikai kódex). Ez az Etikai kódex az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az ETI (Ethical Trading Initiative - Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés) Alapkódexre és az ENSZ Globális Megállapodásának fenntartható fejlődésre vonatkozó 10 alapelvére épül.

A beszállítók kiválasztása során az Orkla, egyéb minőségi és kereskedelmi szempontok mellett, figyelembe veszi a jelen Etikai kódexnek való megfelelést is. Etikai kódexünk magatartási minimumszabályokat rögzít. Beszállítóinktól jó ítélőképességet, gondos és körültekintő eljárást várunk el az Etikai kódex követelményeinek és szándékának megfelelően. Továbbá elvárjuk beszállítóinktól az átláthatóságot és a cégcsoportunkkal folytatott nyílt párbeszédet azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel működésük során szembesülnek.

A beszállító felé való közlését követően ez az Etikai kódex szerződéses dokumentumként és az Orkla vállalat és adott beszállító között létrejött megállapodás szerves részeként kezelendő.

Az Etikai kódex betartásán túl az Orkla valamennyi beszállítójától elvárja, hogy a nemzeti és nemzetközi törvényi előírásoknak és sztenderdeknek megfeleljenek.

Az Orkla elsősorban a SMETA legfrissebb verzióját alkalmazza az Etikai kódexnek való megfelelés értékelésére.

 • KÖVETELMÉNYEK
 • FOGLALKOZTATÁSI SZTENDERDEK
  • Tilos a kényszermunka, rabszolgamunka vagy a nem önként vállalt munka. A dolgozók a munkanap végeztével szabadon elhagyhatják a munkáltató telephelyét.
  • A dolgozókat tilos arra kötelezni, hogy a beszállító cégnél (foglalkoztatójuknál) letétet vagy személyazonosításra alkalmas dokumentumokat helyezzenek el, és biztosítani kell számukra, hogy az ésszerű felmondási idő lejárta után szabadon kiléphessenek a vállalattól.
  • A beszállító szavatolja, hogy sem a toborzási folyamat, sem a teljes foglalkoztatás során nem fogadnak/ várnak el semmilyen (pénzbeli vagy egyéb) letétet a dolgozóktól, ide értve az ideiglenes munkásokat, idénymunkásokat és vendégmunkásokat is, illetve az ügynökségeken, toborzó cégeken vagy munkaerő-közvetítő cégeken keresztül foglalkoztatott dolgozókat. Amennyiben a fenti irányelvet megsértve pénzösszeg átadására került sor, a beszállító köteles a teljes összeget haladéktalanul közvetlenül a munkaerő-közvetítőnek / ügynökségnek vagy egyéb munkaerő-szolgáltatónak vagy az érintett dolgozónak megtéríteni.
  • Különbségtétel nélkül valamennyi dolgozónak joga van szakszervezetet létrehozni vagy ahhoz saját választása szerint csatlakozni, és kollektív tárgyalásokat folytatni. A szakszervezeti képviselőket nem érheti diszkrimináció, és biztosítani kell számukra azt a hozzáférési jogkört, amelyre munkahelyükön a képviselet teljesítéséhez szükségük van.

Azokon a területeken, ahol az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások joga törvény által korlátozott, a beszállítónak kötelessége, hogy segítse és ne gátolja a független, szabad szerveződést és tárgyalást szolgáló módszerek kidolgozását.

  • Gyermekmunka alkalmazása tilos! A beszállítóknak meg kell hozniuk valamennyi szükséges intézkedést a gyermekmunka megjelenésének megakadályozására saját gyártási vagy működési helyének és alvállalkozói gyártási vagy működési helyének vonatkozásában is.

18 év alattiak nem végezhetnek olyan munkát, amely veszélyezteti az egészségüket vagy testi épségüket, és nem oszthatók be éjszakai műszakra sem.

A gyermekmunka felszámolására szabályzatokat és eljárásokat kell létrehozni, dokumentálni és ezeket meg kell ismertetni a dolgozókkal és egyéb érintett felekkel. Az esetlegesen érintett gyermekek számára megfelelő támogatást kell nyújtani, hogy részt vehessenek és elvégezhessék a kötelező iskolaéveket.

A beszállítónak rendelkeznie kell azoknak a dokumentumoknak a hiteles másolatával, amelyek feltüntetik a dolgozók születési évét. Azokban az országokban, amelyekben ez nem lehetséges, az adott telephelynek a munkások korának megállapítását biztosító egyéb megoldást kell bevezetnie.

  • A bérek és szociális juttatások legalább az adott ország törvénye szerinti minimumbér szintjét, vagy az iparági minimum szintet érjék el, a kettő közül a magasabbat alkalmazva. A béreknek fedezniük kell az alapvető szükségleteket. A szociális ellátások legalább az adott ország törvényei vagy az érvényes iparági sztenderdek szerinti szintet érjék el, a kettő közül a magasabbat alkalmazva.

A munkába állást megelőzően valamennyi dolgozónak a rendelkezésére kell bocsátani a munkaszerződést azon a nyelven, amelyet beszél. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a bérre és juttatásokra valamint a fizetési módra vonatkozó feltételeket. A bérből fegyelmi okok miatt nem vonható le semmilyen összeg.

  • A dolgozók számára szankcionálás nélkül biztosítani kell éves szabadság és betegszabadság igénybe vételét, amelyre a nemzeti jogszabályok szerint jogosultak. Várandós dolgozók számára anyasági szabadságot kell biztosítani a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

A munkaórákat és szüneteket a nemzeti jogszabályok és az iparági sztenderdek szerint kell alakítani, a kettő közül a nagyobb védelmet nyújtót alkalmazva. Javasolt, hogy a munkaórák száma ne haladja meg a heti 48 órát. A dolgozóknak minden 7 napra legalább egy szabadnapot kell biztosítani.

A túlmunka kizárólag önkéntes alapon, korlátozott mértékben engedélyezett. A túlmunka javasolt maximuma heti 12 óra, vagyis így a teljes munkahét a túlmunkával együtt nem haladhatja meg a 60 órát. Kollektív szerződés által szabályozott esetekben engedhető a fenti előírás alól kivétel. A dolgozók fizetésre jogosultak az elvégzett túlmunka fejében. Ennek a fizetésnek legalább a vonatkozó jogszabály szerinti szintet el kell érnie.

  • Tilos a hátrányos megkülönböztetés toborzás, kompenzáció, tréningek elérhetősége, előléptetés vagy munkaviszony megszüntetése vonatkozásában etnikai hovatartozás, vallás, kaszt, kor, fogyaték, nem, családi állapot, várandósság, szexuális érdeklődés, szakszervezeti tagság vagy politikai elkötelezettség alapján.

Az azonos tapasztalattal és képzettséggel rendelkező dolgozók egyenlő munkáért egyenlő díjazásban részesüljenek. Intézkedéseket kell hozni a dolgozók védelmére a szexuális zaklatás valamint a fenyegető, sértő vagy kizsákmányoló magatartással szemben, és a családi állapot, várandósság, gyermeknevelés vagy HIV-státusz alapján történő hátrányos megkülönböztetés vagy munkaviszony megszüntetésének megakadályozására.

  • Tilos a fizikai és lelki erőszak vagy büntetés, vagy az ezzel való fenyegetés, a szexuális vagy egyéb zaklatás és szóbeli bántalmazás, valamint a megfélemlítés bármely egyéb formája.
  • A nemzetközi egyezmények, társadalombiztosítási jogszabályok előírásaiból és a rendes munkaviszonyból eredő, dolgozók irányában vállalt kötelezettségek elkerülésére tilos a rövidtávú szerződtetés (pl. határozott idejű szerződés, napszám, alvállalkozók vagy egyéb hasonló munkaviszonyok).
  • A gyakornoki programok időtartama és tartalma világosan rögzítendő.
 • MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
  • A munkakörnyezet legyen mindig biztonságos és higiénikus, az aktuális iparági tapasztalatokra és konkrét kockázatokra való tudatos odafigyeléssel kialakítva. Meg kell tenni a megfelelő lépéseket a munkavégzés során, azzal kapcsolatban vagy amiatt felmerülő balesetek, tűzesetek és sebesülések elkerülésére a munkakörnyezetből fakadó kockázatok minimalizálásával.

Tiszta mellékhelyiségeket, tiszta ivóvizet kell biztosítani, és, szükség esetén, olyan szaniterhelyiségeket, amelyek élelmiszer tárolására alkalmasak.

  • A dolgozókat releváns, dokumentált egészségvédelmi és munkabiztonsági képzésben kell részesíteni, és ezt a képzést rendszeres időközönként meg kell ismételni.
  • Amennyiben a munkáltató szállást is biztosít, annak tisztának, biztonságosnak, megfelelően szellőztetettnek kell lennie, tiszta mellékhelyiségekkel és ivóvíz-ellátással.
 • KÖRNYEZETVÉDELEM
  • A gazdasági tevékenység emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatásait minimalizálni kell a teljes értékteremtési lánc során. Ez magába foglalja a szennyezés minimalizálását, az erőforrások, beleértve az energia és a víz hatékony, fenntartható használatát, az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálását a gyártás és szállítás során. A gyárak közvetlen környezetének kihasználását vagy megrongálását meg kell akadályozni. Amennyiben szükséges, be kell szerezni a releváns kibocsátási engedélyeket.
  • A beszállítónak a környezeti hatások csökkentésére tervet kell kidolgoznia, amelyet nyomon kell követnie, és a munkálatokat dokumentálnia kell. Ez magában foglalja az erőforrások, pl. nyersanyagok, energia, víz használatát, valamint a működéssel járó károsanyag-kibocsátásokat is.
  • A beszállítónak a veszélyes vegyszerek és egyéb anyagok dokumentálására alkalmas rendszert kell létrehoznia. A rendszer terjedjen ki a fenti anyagok értékelésére és esetleges helyettesítésére is, valamint a kezelésükre, tárolásukra, biztonságos felhasználásukra és a dolgozók kapcsolódó képzésére vonatkozó eljárásrendre is.
  • A beszállítónak a hulladékok kezelésére alkalmas rendszert kell létrehoznia.
  • Az érintett területeken az Orkla erdőirtás megakadályozását szolgáló szabályzata és az Orkla pálmaolaj szabályzata az irányadó.
  • Állati eredetű termékekre tekintettel az állatokkal való kíméletes bánásmód szabályait a teljes értékteremtési lánc során be kell tartani. Az Orkla állatok jólétével kapcsolatos szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
 • ÜZLETI INTEGRITÁS
  • A beszállító feleljen meg a korrupcióval, vesztegetéssel, csalással és egyéb, tiltott üzleti gyakorlatokra vonatkozó törvényeknek. A beszállító köztisztviselőnek, nemzetközi szervezetnek vagy egyéb harmadik félnek nem ajánlhat, ígérhet vagy nyújthat tisztességtelen kedvezményt, szívességet vagy egyéb ösztönzőt.
  • A beszállító sem közvetlenül sem közvetve nem ajánlhat fel ajándékokat Orkla dolgozóknak, az Orkla-t képviselő személyeknek vagy az előbbiekkel szoros kapcsolatban álló személyeknek, kivéve, ha az ajándék csekély értékű. Vendéglátás, mint például társadalmi események, étkezések vagy szórakoztatás megengedett, amennyiben ezek üzletileg indokoltak, és költségeik ésszerű határokon belül maradnak. Az Orkla-t képviselő személy utazási költségeit az Orkla fedezi. Ajánlattétel, tárgyalás és szerződés-odaítélés során tilos a vendéglátás, költségtérítés vagy ajándékozás.
  • CA beszállító semmilyen körülmények között nem sérthet meg semmilyen általános vagy specifikus versenyszabályozást és versenytörvényt, illetve nem vehet részt ilyen törvényeket sértő cselekedetben, például illegális ármegállapodás, illegális piacfelosztás.
  • A gyártás és a gyártáshoz használt nyersanyagok kinyerése nem járulhat hozzá az erőforrások és a társadalom peremére szorult csoportok bevételi forrásának elpusztításához, például olyan nagy földterületek vagy egyéb természeti erőforrás kisajátításával, amelytől az ilyen csoportok függenek.
 • MENEDZSMENT RENDSZER
  • A beszállító hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek a jelen Etikai kódex követelményeinek való megfelelést és az Etikai kódex alapelveinek működésbe való beépítését biztosítják. Továbbá a beszállító saját beszállítói és alvállalkozói tekintetében is kövesse nyomon ezeknek a követelményeknek a teljesítését.
  • A beszállító rendszerek időközönként ellenőrizze, hogy saját működése megfelel-e az Etikai kódex követelményeinek.
  • A beszállító rendelkezzen panaszkezelési rendszerrel, amely lehetővé teszi a tisztességtelen bánásmód és/vagy egyéb panaszok névtelen jelzését.
  • Termelés alvállalkozónak való, egészben vagy részben történő kiszervezése előtt a beszállító köteles az Orkla hozzájárulását kérni.
  • Amennyiben a beszállító alvállalkozót vesz igénybe az Orkla-nak való teljesítés során, a teljes folyamat visszakövethetőségét biztosítania kell egészen a gyártási helyig az Orkla-nak teljesített bármely szállítmány vonatkozásában. Amennyiben az Orkla kéri, az első beszállítónak tájékoztatnia kell az Orkla-t valamennyi másodlagos (esetenként harmadlagos) beszállítóról és azok gyártási helyeiről.
 • BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEXNEK VALÓ MEGFELELÉS – FEJLESZTÉSEK
 • AUDITÁLÁS ÉS MONITORING

A jelen Etikai kódexnek való megfelelés megállapítására az Orkla jogosult helyszíni auditot végezni beszállítóinál és azok gyártási telephelyein. A beszállító köteles a megfelelést alátámasztó dokumentumokat megőrizni, és az Orkla kérésére a vonatkozó adatokat rendelkezésre bocsátani. Fenntartjuk a jogot, hogy a követelményeknek való megfelelésről az Orkla dolgozói vagy független, harmadik fél auditorok által végzett ellenőrzések során meggyőződjünk. Az Orkla által kijelölt auditornak, amennyiben az Orkla ezt kéri, hozzáférést kell biztosítani azokhoz az adatokhoz és egyéb információkhoz, amelyek a megfelelést alátámasztják. A beszállítókat felkérhetjük önellenőrzés végrehajtására is a jelen Etikai kódex alapján.

Az Etikai kódex követelményeinek teljesítését ellenőrző auditokat a nemzetközi sztenderdek módszertana szerint végezzük, például a SMETA legfrissebb verziója, az SA8000 vagy az ISO14001 szerint. A végzendő audit(ok) típusáról/típusairól lehetőség szerint az Orkla és a beszállító előzetesen megállapodnak.

 • MEGFELELÉS HIÁNYA, KIIGAZÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Ez az Etikai kódex határozza meg azt a sztenderdet, amelyet valamennyi beszállítónknak teljesítenie kell a teljes értéklánc során. Amennyiben valamely beszállító nem teljesíti az Etikai kódex követelményeit, a felek nyílt párbeszéd keretében kiigazító lépésekről határoznak. A beszállítónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy mielőbb megvalósítsa a kiigazító intézkedéseket, és ezekről az intézkedésekről értesítenie kell az Orkla-t.

Amennyiben kiderül, hogy (i) adott beszállító nem kíván vagy nem képes az Orkla által szükségesnek ítélt, az Etikai kódexnek való megfelelést biztosító kiigazító lépéseket megtenni, vagy (ii) a beszállító vagy alvállalkozója súlyosan vagy ismételten megsértette az Etikai kódex előírásait, az Orkla jogosult a beszállítóval megszakítani az üzleti kapcsolatot és felbontani bármely szerződést vagy szerződéseket. A szerződés felmondása az Orkla által írásban elküldött felmondási értesítőben rögzített időponttól érvényes.

 • ÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉSEK

Az Orkla elvárja a beszállítóktól, hogy az Etikai kódexnek való megfelelésüket folyamatosan és szisztematikusan értékeljék. Továbbá elvárjuk, hogy a beszállítók szükség esetén fejlesztéseket, javításokat hajtsanak végre. Az Orkla is folyamatosan értékeli, és szükség esetén javítja saját szabályzatait és beszerzési gyakorlatait, ezzel elősegítve beszállítóinak és azok alvállalkozóinak az Etikai kódexnek való megfelelést.

 • BOJKOTT ÉS SZANKCIÓK EGYES ORSZÁGOKKAL, IPARÁGAKKAL ÉS/VAGY VÁLLALATOKKAL SZEMBEN

Az Orkla kerüli az olyan országokból történő beszerzést, amelyekkel szemben széles nemzetközi egyetértésen alapuló bojkott, vagy az ENSZ által bevezetett szankciók vannak érvényben.

Az Orkla nem lép üzleti kapcsolatba olyan iparágakkal vagy vállalatokkal, amelyekkel szemben azok termékei vagy szolgáltatásai által kifejtett negatív társadalmi, környezeti hatások vagy etikai problémák miatt széleskörű egyetértésen alapuló bojkott van érvényben. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy hasonló szabályzatot alkalmazzanak.

1. Hivatkozás:

az ENSZ Globális Megállapodásának 10 alapelve

4 kulcsfontosságú terület:

EMBERI JOGOK - FOGLALKOZTATÁSI SZTENDERDEK - KÖRNYEZETVÉDELEM - KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM

2. Hivatkozás:

Nemzetközi egyezmények és nyilatkozatok hivatkozásainak listája:

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948.)

Szabadon választott munka

29., 105. és 181. sz. ILO-egyezmény

Diszkrimináció elleni küzdelem

100. és 111. sz. ILO-egyezmény

Nőkkel szembeni diszkriminációval foglalkozó ENSZ-egyezmény

Rendes munkaviszony

95., 158., 175., 177. és 181. sz. ILO-egyezmény

Biztonságos és higiénikus munkakörülmények

155. ILO-egyezmény

164. ILO-javaslat

Az egyesülés szabadsága és a kollektív tárgyalásokhoz való jog

87., 98., 135. és 154. sz. ILO-egyezmény

Megfelelő jövedelem

131. ILO-egyezmény

Gyermekmunka elleni harc

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény

138., 182. és 79. sz. ILO-egyezmény

146. ILO-javaslat

Túl hosszú munkaidő elleni fellépés

1. és 14. sz. ILO-egyezmény

Kegyetlen vagy embertelen bánásmód

ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 7. cikkely

A társadalom peremére szorult csoportok

ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. és 2. cikkely

További információk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről (International Labour Organization, ILO) és az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezésről (Ethical Trading Initiative - ETI).

3. Hivatkozás:

Az Orkla Csoporthoz tartozó vállalatok áttekintését a www.orkla.com oldalon találja.

Certifikáty výrobních závodů

Babice

Babice

Byšice

Byšice

Hněvotín

Hněvotín

Kunovice

Kunovice

Letohrad

Letohrad

Orkla

Orkla

Roudnice na Labem

Roudnice na Labem

Varnsdorf

Varnsdorf