Orkla - Foods česko a Slovensko

Ochrana súkromia

1. Pravidlá používania internetových stránok

Tieto internetové stránky boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o., so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 31 352 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57737/B.

Obsah stránok je prevádzkovaný a priebežne obnovovaný a upravovaný spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o. v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky.

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach slúžia len ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za ich použitie.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok Orkla Foods Slovensko s. r. o. O aktuálne informácie môžete požiadať Orkla Foods Slovensko s. r. o. prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok, a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením sa na tieto stránky a používaním týchto stránok, či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky, nemožnosti využívania ich obsahu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.


2. Súhlas so spracovaním osobných údajov z kontaktného formulára za účelom spätného kontaktovania dopytujúceho a doručenia odpovede na vložené prianie/otázku/pripomienku.

Spoločnosť Orkla Foods Slovensko s. r. o., IČO: 31352316, so sídlom Meisslova 5, 90201 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), má záujem efektívne komunikovať so svojimi zákazníkmi a aktívne prijímať otázky, priania a pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti a jej pôsobenia na trhu, na čo okrem iného slúži kontaktný formulár umiestnený na internetových stránkach spoločnosti. Účelom spracovania osobných údajov z kontaktného formulára je spätné kontaktovanie dopytujúceho a doručenie odpovedí na vložené priania, otázku či pripomienku.

Osobné údaje dopytujúceho sú spracovávané v rozsahu informácií uvedených dopytujúcim do kontaktného formulára a iba počas 60 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia tohto súhlasu.

Osobné údaje dopytujúceho nebudú poskytované tretím stranám alebo poskytované do tretích krajín. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje dopytujúceho osobám alebo subjektom, ktoré osobné údaje spracovávajú pre Prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovatelia (napr. tvorcovia webových stránok). Aktuálny zoznam sprostredkovateľov bude zaslaný po vyžiadaní na adrese privacy@orkla.cz.


Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Dopytujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi. V takom prípade bude spracovávanie osobných údajov uskutočnené na základe tohto súhlasu neodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním. Dopytujúci nemá zákonnú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi. Pokiaľ však dopytujúci svoje údaje Prevádzkovateľovi neposkytne, nebude mu možné doručiť odpoveď na jeho otázku, prianie alebo pripomienku.

Dopytujúci má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má dopytujúci právo na prenos osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Dopytujúci môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese privacy@orkla.cz.

Pokiaľ sa dopytujúci domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o dohodnutie nápravy, a to na e-mailovej adrese privacy@orkla.cz. Ak bude žiadosť dopytujúceho oprávnená, Prevádzkovateľ neodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dopytujúceho podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


3. Súhlas so zasielaním ponúk obchodu, služieb a marketingových prieskumov

Orkla Foods Slovensko s. r. o., IČO: 31352316, so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), má záujem uchovávať a spracovávať informácie o osobe, ktorá vložila svoje osobné údaje do kontaktného formulára na tejto internetovej stránke (ďalej len „Dotknutá osoba“) na účely zasielania ponúk obchodu, služieb a marketingových prieskumov.

Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané (a) v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov a (b) do uplynutia 2 rokov od udelenia tohto súhlasu.


Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú poskytované tretím stranám alebo odovzdávané do tretích krajín. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje Dotknutej osoby osobám alebo subjektom, ktoré osobné údaje spracovávajú pre Prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovatelia (napr. tvorcovia webových stránok). O zaslanie aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov môžete požiadať prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz.


Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi. V takom prípade bude spracovávanie osobných údajov vykonávané na základe tohto súhlasu neodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním.


Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má Dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi. Dotknuté osoby môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz.


Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o vykonanie nápravy prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz. Ak bude žiadosť Dotknutej osoby oprávnená, Prevádzkovateľ neodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Dotknutej osoby podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

O používaní súborov cookie a osobných údajov


Webové stránky spoločnosti Orkla Foods Slovensko s. r. o.. využívajú súbory cookie a podobné technológie, ktoré ukladajú informácie do vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Tie sú obvykle uložené v prehliadači zariadenia. Súbory Cookie používame na to, aby sme umožnili návštevníkom prístup k rôznym funkciám na našich webových stránkach, rozlíšili užívateľov medzi sebou, analyzovali výkonnosť našich webových stránok a využívali záujmovo orientovanú reklamnú kampaň zameranú na používateľov. To sa do určitej miery opiera o používanie osobných identifikovateľných informácií od našich používateľov - ako je napísané nižšie - a pomáha nám vylepšovať naše webové stránky a sprístupňovať digitálnu komunikáciu našim príjemcom.


Návštevníci našich stránok sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či budú používať súbory cookie prostredníctvom nastavenia prehliadača alebo zariadenia. V nastavení vášho prehliadača môžete upraviť preferencie, ktoré súbory cookie bude prehliadač sťahovať. Tiež tu môžete odstrániť všetky existujúce súbory cookie, ktoré sú uložené v prehliadači alebo zariadení. Upozorňujeme, že ak zablokujete všetky súbory cookie vo vašom prehliadači alebo zariadení, môže to mať za následok pokles výkonu a zhoršenie funkčnosti našich (a ďalších) webových stránok.

Certifikáty výrobných závodov

Babice

Babice

Byšice

Byšice

Bzenec

Bzenec

Hněvotín

Hněvotín

Kunovice

Kunovice

Letohrad

Letohrad

Orkla

Orkla

Panenské Březany

Panenské Březany

Podivín

Podivín

Prešov

Prešov

Roudnice na Labem

Roudnice na Labem

Varnsdorf

Varnsdorf