Orkla - Foods česko a Slovensko

Etický kodex dodavatelů

 • ÚVOD

Skupina Orkla usiluje o to, aby svou obchodní činnost vykonávala odpovědně, s důrazem na dodržování lidských práv a práv zaměstnanců, na bezpečnost a ochranu zdraví, ochranu životní prostředí, předcházení korupci a obecného uplatňování řádných obchodních postupů.

Za účelem jasného sdělení zásad společnosti Orkla našim dodavatelůmjsme připravili tento Etický kodex (dále jen „Etický kodex“). Tento Etický kodex vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, Základního kodexu ETI (Iniciativy etického obchodování) a 10 zásad iniciativy OSN Global Compact pro udržitelný rozvoj, k jejichž dodržování se společnost Orkla zavázala.

Při výběru dodavatelů společnost Orkla kromě jiných kvalitativních kritérií a obchodních hledisek posuzuje i dodržování tohoto Etického kodexu. Tento Etický kodex stanovuje minimální standard jednání. Od našich dodavatelů očekáváme, že se budou vždy snažit řídit správným úsudkem, postupovat s řádnou péčí a jednat rozumně, přičemž budou dodržovat jak literu, tak principy tohoto Etického kodexu. Dále očekáváme, že naši dodavatelé budou jednat transparentně a budou s námi vést otevřený dialog o problémech, se kterými se v rámci své činnosti setkají.

Tento Etický kodex se po jeho předložení konkrétnímu dodavateli považuje za smluvní dokument a za nedílnou součást všech smluv uzavřených mezi společností Orkla a dotyčným dodavatelem.

Společnost Orkla očekává, že všichni dodavatelé budou kromě dodržování tohoto Etického kodexu dodržovat rovněž platné vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a normy.

Společnost Orkla bude při posuzování dodržování tohoto Etického kodexu používat především nejnovější verzi auditu etického obchodování SMETA.

 • POŽADAVKY
 • PRACOVNÍ NORMY
  • Platí zákaz nucené, otrocké a nedobrovolné práce. Pracovníci mají mít možnost na konci dne opustit své pracoviště.
  • Pracovníci nesmí být nuceni složit společnosti dodavatele (tj. svému zaměstnavateli) jakoukoliv zálohu ani mu odevzdat své doklady totožnosti a mají mít možnost ze společnosti podle vlastního uvážení odejít, s přihlédnutím k přiměřené výpovědní lhůtě nebo případnému předchozímu oznámení.
  • Dodavatel zajistí, aby během náborového procesu a pracovního poměru nebyly od zaměstnanců, včetně dočasných a sezónních pracovníků, přistěhovalců a zaměstnanců poskytnutých personální agenturou, náborovými pracovníky nebo zprostředkovateli, vybírány žádné zálohy (peněžité ani jiné). V případech, kdy takový poplatek již byl vybrán v rozporu s těmito pravidly, je dodavatel povinen jej neprodleně vrátit buď přímo zprostředkovatelům práce/personálním agenturám nebo jiným poskytovatelům práce, nebo bezodkladně poskytnout dotčenému pracovníkovi odpovídající náhradu.
  • Pracovníci mají bez výjimky právo vstupovat do odborových organizací nebo zakládat vlastní odborové organizace a vést kolektivní vyjednávání. Zástupci zaměstnanců nesmí být diskriminováni a musí jim být umožněno vykonávat svou funkci nebo zastupitelské oprávnění v rámci daného pracoviště.

Je-li právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání omezeno právními předpisy, usnadní zaměstnavatel zavedení obdobných prostředků pro nezávislé a svobodné sdružování a vyjednávání a nebude tomuto zavádění bránit.

  • Dětská práce je zakázána. Dodavatelé jsou povinni přijmout vhodná opatření, aby zajistili, že v jejich provozovnách, a ani v provozovnách jejich subdodavatelů, nebude využívána dětská práce.

Nezletilé osoby mladší 18 let nesmí vykonávat práci, která ohrožuje jejich zdraví nebo bezpečnost, včetně práce v noci.

Zásady a postupy pro odstranění dětské práce budou stanoveny, zdokumentovány a sděleny pracovníkům a jiným zúčastněným osobám. Dále bude poskytnuta přiměřená podpora, aby takovým dětem bylo umožněno absolvovat povinnou školní docházku.

Dodavatel je povinen mít k dispozici ověřenou kopii úředního dokladu, v němž bude uvedeno datum narození každého pracovníka. V zemích, kde to není možné, zavede daná provozovna vhodnou metodu pro stanovování věku svých pracovníků.

  • Výše mezd a sociálních benefitů musí splňovat alespoň vnitrostátní právní normy nebo normy daného odvětví, podle toho, která z těchto norem je přísnější. Mzda by měla být dostatečná k uspokojení základních potřeb zaměstnanců. Sociální benefity musí odpovídat alespoň vnitrostátním právním předpisům nebo platným normám v daném odvětví, podle toho, která z těchto norem je přísnější.

Všem pracovníkům musí být před uzavřením pracovního poměru předložena písemná pracovní smlouva v jazyce, kterému rozumí, v níž budou uvedeny jejich mzdové podmínky a způsob výplaty mzdy. Srážky ze mzdy jako disciplinární opatření nejsou povoleny.

  • Pracovníkům musí být poskytována dovolená za kalendářní rok a zdravotní dovolená, na něž mají nárok podle vnitrostátních právních předpisů, bez jakékoli formy sankcí v podobě omezení takové dovolené. V případě těhotenství se ženám přiznávat mateřská dovolená v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pracovní doba a přestávky musí splňovat požadavky vyplývající z vnitrostátních právních předpisů a norem daného odvětví, podle toho, které z nich poskytují vyšší ochranu. Doporučuje se, aby pracovní doba nepřesahovala 48 hodin týdně. Pracovníci musejí mít v rámci 7 dnů nárok na alespoň jeden den volna.

Přesčasy jsou dobrovolné a omezené. Doporučená maximální délka práce přesčas nepřesáhne 12 hodin týdně, tj. celý pracovní týden včetně přesčasů nepřesáhne 60 hodin. Výjimky z výše uvedeného pravidla jsou přípustné, pokud budou stanoveny v kolektivní smlouvě. Pracovníkům bude za práci přesčas vyplácena mzda. Tato mzda musí odpovídat alespoň požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů.

  • V rámci náboru, odměňování, přístupu ke vzdělávání, profesnímu postupu nebo ukončení pracovního poměru nesmí docházet k diskriminaci na základě etnického původu, náboženského vyznání, sociální příslušnosti, věku, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.

Všichni pracovníci se stejnou praxí a kvalifikací by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci. Musí být zavedena opatření na ochranu pracovníků před sexuálním obtěžováním, výhružkami, urážlivými poznámkami nebo zneužíváním a před diskriminací nebo ukončením pracovního poměru bez řádného důvodu, např. z důvodu sňatku, těhotenství, rodičovství nebo onemocnění HIV.

  • Fyzické či duševní týrání nebo tresty či pohrůžka fyzickým nebo duševním týráním, sexuální či jiné obtěžování a verbální ponižování, jakož i jiné formy zastrašování, jsou zakázány.
  • Závazkům vůči zaměstnancům vyplývající z mezinárodních úmluv a právních předpisů o sociálním zabezpečení a předpisů upravujících běžný pracovní poměr se nelze vyhnout uzavřením dočasných smluv (např. pracovních smluv, subdodavatelských smluv nebo jinými pracovněprávními vztahy).
  • Doba trvání a obsah pracovních stáží musí být jasně vymezena.
 • BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  • Pracovní prostředí musí být bezpečné a zdravotně nezávadné, a to s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v daném odvětví a konkrétním rizikům. Dále musí být přijata přiměřená opatření, aby se předešlo nehodám, požárům a úrazům vzniklým v důsledku výkonu práce, v souvislosti s ní anebo při práci, a to prostřednictvím minimalizace příčin vzniku nebezpečí spojených s daným pracovním prostředím.

Musí být zajištěn přístup k čistému sociálnímu zařízení a pitné vodě, a případně též k zdravotně nezávadným zařízením pro skladování potravin.

  • Pracovníci musí absolvovat patřičné a zdokumentované školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a takové školení musí být pravidelně opakováno.
  • Ubytování, je-li poskytováno, musí být čisté, bezpečné a dostatečně větrané, a musí být vybaveno čistým sociálním zařízením a pitnou vodou.
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  • Napříč celým hodnotovým řetězcem jsou přijata opatření k minimalizaci nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Tato opatření budou zahrnovat minimalizaci znečišťování životního prostředí, podporu efektivního a udržitelného využívání zdrojů, včetně energie a vody, a minimalizaci emisí skleníkových plynů ve výrobě a dopravě. Životní prostředí v místě provozovny nesmí být zneužíváno ani narušeno. Je-li to relevantní, musí být získána příslušná povolení k likvidaci odpadních vod.
  • Dodavatel stanoví plán snižování dopadů své činnosti na životní prostředí a následného monitorování a dokumentaci této činnosti. Plán bude zahrnovat využívání zdrojů, např. surovin, energie a vody, včetně emisí z provozu.
  • Dodavatel zavedl systém dokumentace používání nebezpečných chemických láteka jiných látek. Tento systém bude zahrnovat posuzování a pokud možno nahrazení těchto látek, jakož i postup pro nakládání s těmito látkami, jejich skladování, bezpečné používání a školení zaměstnanců.
  • Dodavatel zavede systém pro vhodné nakládání s odpady.
  • U stanovených materiálů je potřebné dodržovat Zásady společnosti Orkla proti odlesňování a Zásady společnosti Orkla ohledně využívání palmového oleje.
  • Pokud jde o produkty živočišné výroby, budou řádně zajištěny dobré životní podmínky zvířat napříč celým hodnotovým řetězcem. Je potřebné dodržovat Zásady společnosti Orkla ohledně dobrých životních podmínek zvířat.
 • ETICKÉ CHOVÁNÍ V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
  • Dodavatel dodržuje platné právní předpisy regulující úplatkářství, korupci, podvod a jakékoli jiné zakázané obchodní praktiky. Dodavatel nebude nabízet, slibovat ani poskytovat žádné neoprávněné výhody ani pobídky žádnému veřejnému činiteli, mezinárodní organizaci ani jiné třetí osobě.
  • Dodavatel přímo ani nepřímo nenabízí dary zaměstnancům společnosti Orkla ani osobám zastupujícím společnost Orkla ani jakékoli jiné osobě, která je s výše uvedenými úzce propojena, ledaže by šlo o dar zanedbatelné hodnoty. Pohoštění, jako jsou firemní akce, jídlo zábavní programy, mohou být nabízeny v případě, že k tomu existuje legitimní obchodní důvod a náklady nepřesahují přiměřenou výši. Cestovní výdaje fyzických osob zastupujících společnost Orkla hradí společnost Orkla. Pohoštění, výdaje ani dary nebudou nabízeny ani přijímány v případě výběrového řízení, negociací o dohodách nebo při uzavírání dohody.
  • Dodavatel za žádných okolností nezapříčiní porušení obecných nebo zvláštních právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže, jako je například protiprávní spolupráce v oblasti cenotvorby nebo protiprávní rozdělení trhu, ani se nebude na takovém porušení podílet.
  • Získávání a těžba surovin určených k výrobě nesmí poškozovat zdroje ani ohrožovat základní příjmy znevýhodněných komunit, např. využíváním velkých zemědělských ploch nebo jiných přírodních zdrojů, na nichž jsou tyto komunity závislé.
 • SYSTÉM ŘÍZENÍ
  • Dodavatel aktivně přijímá opatření ke splnění požadavků tohoto Etického kodexu a k zajištění dodržování zásad v tomto kodexu uvedených. Dodavatel je rovněž povinen přijmout opatření k tomu, aby zajistil dodržování těchto požadavků ze strany svých dodavatelů a subdodavatelů.
  • Dodavatel pravidelně a systematicky kontroluje, zda jeho činnost odpovídá požadavkům tohoto Etického kodexu.
  • Dodavatel zavedl postupy pro vyřizování stížností, které umožňují anonymní hlášení neoprávněného jednání a/nebo podání jiné stížnosti.
  • Před zadáním výroby nebo části výroby subdodavateli je dodavatel povinen získat souhlas společnosti Orkla.
  • Využívá-li dodavatel v souvislosti s dodávkou určenou společnosti Orkla subdodavatele, musí být dohledatelná veškerá spojení mezi místem výroby a dodávkou určenou společnosti Orkla. Na žádost společnosti Orkla bude dodavatel na první úrovni informovat společnost Orkla o všech dodavatelích na druhé úrovni (v některých případech i o dodavatelích na třetí úrovni) a jejich výrobních závodech.
 • DODRŽOVÁNÍ TOHOTO ETICKÉHO KODEXU – NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
 • AUDIT A MONITORING

Za účelem posouzení dodržování tohoto Etického kodexu je společnost Orkla oprávněna provádět u dodavatelů a v jejich výrobních závodech místní kontroly. K prokázání dodržování tohoto Etického kodexu bude dodavatel vést příslušné záznamy a bude schopen na žádost společnosti Orkla poskytnout požadované informace. Vyhrazujeme si právo monitorovat dodržování tohoto Etického kodexu prostřednictvím kontrol prováděných zaměstnanci společnosti Orkla nebo nezávislými auditory. Na žádost společnosti Okrla bude auditorovi, kterého společnost jmenovala, umožněn přístup k záznamům a dalším informacím za účelem ověření dodržování tohoto Etického kodexu. Dodavatelé mohou být rovněž vyzváni, aby na základě vlastního posouzení zhodnotili svou obchodní činnost z hlediska ustanovení tohoto Etického kodexu.

Kontroly budou prováděny v souladu s metodikou mezinárodních norem, např. nejnovějším zněním úmluvy SMETA, normami SA8000 a ISO14001, tak, aby bylo možné provést porovnání s požadavky tohoto Etického kodexu. Druh(y) auditu(ů), který(é) bude(budou) proveden(y), bude(budou), pokud možno, mezi společností Orkla a dodavatelem sjednány předem.

 • PORUŠENÍ – NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – UKONČENÍ SMLOUVY

Tento Etický kodex stanoví standard, který by měli splnit všichni naši dodavatelé napříč celým hodnotovým řetězcem. Nesplní-li dodavatel požadavky stanovené v tomto Etickém kodexu, projednají smluvní strany prostřednictvím otevřeného dialogu nápravná opatření. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby nápravná opatření přijal co nejdříve s tím, že o nich bude společnost Orkla informovat.

Bude-li zjištěno, že (i) dodavatel není ochoten nebo schopen přijmout nápravná opatření, která společnost Orkla považuje za nezbytná pro dodržení požadavků stanovených v tomto Etickém kodexu, nebo (ii) dodavatel nebo kterýkoli z jeho subdodavatelů podstatným způsobem porušili nebo opakovaně porušili požadavky stanovené v tomto Etickém kodexu, bude společnost Orkla oprávněna ukončit obchodní vztah a jakoukoli smlouvu (smlouvy) s dodavatelem. Takové ukončení nabývá účinnosti okamžikem uvedeným v písemném oznámení společnosti Orkla o ukončení obchodního vztahu nebo smlouvy.

 • HODNOCENÍ A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Společnost Orkla očekává, že dodavatelé budou průběžně a systematicky vyhodnocovat dodržování tohoto Etického kodexu. Dále očekáváme, že dodavatelé v případě potřeby přijmou nápravná opatření. Společnost Orkla bude rovněž průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby zlepšovat své vlastní zásady a nákupní postupy, aby umožnila dodavatelům a jejich subdodavatelům zajistit dodržování tohoto Etického kodexu.

 • BOJKOT A SANKCE PROTI NĚKTERÝM ZEMÍM, ODVĚTVÍM A/NEBO SPOLEČNOSTEM

Společnost Orkla nebude kupovat výrobky ze žádné země, která na základě širokého mezinárodního konsenzu podléhá bojkotu, nebo ze země, vůči které Organizace spojených národů zavedla sankce.

Společnost Orkla se zdrží spolupráce s průmyslovými odvětvími nebo společnostmi, které na základě širokého mezinárodního konsenzu podléhají bojkotu z důvodu negativních sociálních, environmentálních nebo etických dopadů jejich výrobků, služeb nebo samotných společností. Očekáváme, že naši dodavatelé zavedou podobná opatření.

Odkazy č. 1:

10 zásad iniciativy OSN Global Compact

4 klíčové oblasti:

LIDSKÁ PRÁVA - PRÁCE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - BOJ S KORUPCÍ

Odkazy č. 2:

Seznam odkazů na mezinárodní úmluvy a deklarace:

Všeobecná deklarace lidských práv (OSN 1948)

Svobodná volba zaměstnání

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, 105 a 181

Zákaz diskriminace

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 100 a 111

Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

Řádné zaměstnávání

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 95, 158, 175, 177 a 181

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 164

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87, 98, 135 a 154

Přiměřené mzdy

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 131

Zákaz dětské práce

Úmluva OSN o právech dítěte

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138, 182 a 79

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. č. 146

Zákaz nepřiměřeně dlouhé pracovní doby

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 1 a 14

Kruté či nelidské zacházení

Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech, čl. 7

Znevýhodněné komunity

Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech, čl. 1 a 2

Více informací o Mezinárodní organizaci práce (ILO) Iniciativě etického obchodování (ETI)

Odkaz č. 3

Přehled společností skupiny Orkla je k dispozici na adrese www.orkla.com.

Certifikáty výrobních závodů

Babice

Babice

Byšice

Byšice

Hněvotín

Hněvotín

Kunovice

Kunovice

Letohrad

Letohrad

Orkla

Orkla

Roudnice na Labem

Roudnice na Labem

Varnsdorf

Varnsdorf