Orkla - Foods česko a Slovensko

Etický kódex dodávateľov

 • ÚVOD

Skupina Orkla usiluje o to, aby svoju obchodnú činnosť vykonávala zodpovedne, s dôrazom na dodržovanie ľudských práv a práv zamestnancov, na bezpečnosť a ochranu zdravia, na ochranu životného prostredia, a na predchádzanie korupcii a uplatňovanie riadnych obchodných postupov.

Za účelom jasného oznámenia zásad spoločnosti Orkla našim dodávateľomsme pripravili tento Etický kódex (ďalej len „Etický kódex“). Tento Etický kódex vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, základného kódexu ETI (Iniciatíva za etické obchodovanie) a 10 zásad iniciatívy OSN Global Compact pre udržateľný rozvoj, k dodržiavaniu ktorých sa spoločnosť Orkla zaviazala.

Pri výbere dodávateľov spoločnosť Orkla okrem iných kvalitatívnych kritérií a obchodných hľadísk posudzuje aj dodržiavanie tohto Etického kódexu. Tento Etický kódex stanovuje minimálny štandard konania. Od našich dodávateľov očakávame, že sa budú vždy snažiť riadiť správnym úsudkom, postupovať s riadnou starostlivosťou a konať rozumne, pričom budú dodržiavať znenie aj princípy tohto Etického kódexu. Ďalej očakávame, že naši dodávatelia budú konať transparentne a budú s nami viesť otvorený dialóg o problémoch, s ktorými sa v rámci svojej činnosti stretnú.

Tento Etický kódex sa po jeho predložení konkrétnemu dodávateľovi považuje za zmluvný dokument a za neoddeliteľnú súčasť všetkých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Orkla a dotyčným dodávateľom.

Spoločnosť Orkla očakáva, že všetci dodávatelia budú okrem dodržiavania tohto Etického kódexu dodržiavať aj platné vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a normy.

Spoločnosť Orkla bude pri posudzovaní dodržiavania tohto Etického kódexu používať predovšetkým najnovšiu verziu auditu etického obchodovania SMETA.

 • POŽIADAVKY
 • PRACOVNÉ NORMY
  • Platí zákaz nútenej, otrockej a nedobrovoľnej práce. Pracovníci majú mať možnosť na konci dňa opustiť svoje pracovisko.
  • Pracovníci nesmú byť nútení zložiť spoločnosti dodávateľa (t. j. svojmu zamestnávateľovi) akýkoľvek poplatok ani mu odovzdať svoje doklady totožnosti a majú mať možnosť zo spoločnosti podľa svojho uváženia odísť, a to s prihliadnutím k primeranej výpovednej lehote alebo prípadnému predchádzajúcemu oznámeniu.
  • Dodávateľ zabezpečí, aby počas náborového procesu a pracovného pomeru neboli od zamestnancov, vrátane dočasných a sezónnych pracovníkov, prisťahovalcov a zamestnancov poskytnutých personálnou agentúrou, náborovými pracovníkmi alebo sprostredkovateľmi, vyberané žiadne poplatky (peňažné ani iné). V prípadoch, keď bol takýto poplatok vybraný v rozpore s týmito pravidlami, je dodávateľ povinný ho bezodkladne vrátiť buď priamo sprostredkovateľom práce/personálnym agentúram alebo iným poskytovateľom práce, alebo bezodkladne poskytnúť dotknutému pracovníkovi zodpovedajúcu náhradu.
  • Pracovníci majú bez výnimky právo vstupovať do odborových organizácií alebo zakladať vlastné odborové organizácie a viesť kolektívne vyjednávanie. Zástupcovia zamestnancov nesmú byť diskriminovaní a musí im byť umožnené vykonávať svoju funkciu alebo zastupiteľské oprávnenie na danom pracovisku.

Ak je právo na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie obmedzené zákonom, uľahčí zamestnávateľ zavedenie obdobných prostriedkov pre nezávislé a slobodné združovanie a vyjednávanie a nebude tomuto zavedeniu brániť.

  • Detská práca je zakázaná. Dodávatelia sú povinní prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že v ich prevádzkach ani v prevádzkach ich subdodávateľov nebude využívaná detská práca.

Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov nesmú vykonávať prácu, ktorá ohrozuje ich zdravie alebo bezpečnosť, vrátane práce v noci.

Zásady a postupy na odstránenie detskej práce budú stanovené, zdokumentované a oznámené pracovníkom a iným zúčastneným osobám. Bude poskytnutá primeraná podpora, aby týmto deťom bolo umožnené absolvovať povinnú školskú dochádzku.

Dodávateľ je povinný mať k dispozícii overenú kópiu úradného dokladu, v ktorom bude uvedený dátum narodenia každého pracovníka. V krajinách, kde to nie je možné, zavedie daná prevádzka vhodnú metódu pre zisťovanie veku svojich pracovníkov.

  • Výška miezd a sociálne benefity musia spĺňať aspoň vnútroštátne právne normy alebo normy daného odvetvia, podľa toho, ktorá z týchto noriem je prísnejšia. Mzda by mala byť dostatočná na uspokojenie základných potrieb. Sociálne benefity musia byť prinajmenšom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo platnými normami v danom odvetví, podľa toho, ktorá z týchto noriem je prísnejšia.

Všetkým pracovníkom musí byť pred uzavretím pracovného pomeru predložená písomná pracovná zmluva v jazyku, ktorému rozumejú, v ktorej budú uvedené ich mzdové podmienky a spôsob výplaty. Zrážky zo mzdy ako disciplinárne opatrenia nie sú povolené.

  • Pracovníkom bude poskytnutá dovolenka za kalendárny rok a zdravotná dovolenka, na ktoré majú nárok podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a to bez akejkoľvek formy sankcií v podobe obmedzení dovolenky. V prípade tehotenstva sa ženám priznáva materská dovolenka v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pracovný čas a prestávky musia byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a normami daného odvetvia, a to podľa toho, ktoré z nich poskytujú vyššiu ochranu. Odporúča sa, aby pracovný čas nepresahoval 48 hodín týždenne. Pracovníci budú mať za každých 7 dní nárok na aspoň jeden deň voľna.

Nadčasy sú dobrovoľné a obmedzené. Odporúčaná maximálna dĺžka práce nadčas je 12 hodín týždenne, t. j. celý pracovný týždeň vrátane nadčasov neprekročí 60 hodín. Výnimky z vyššie uvedeného sú prípustné, pokiaľ sú stanovené v kolektívnej zmluve. Pracovníkom bude vyplácaná mzda za prácu nadčas. Táto mzda musí byť prinajmenšom v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.

  • Pri nábore, odmeňovaní, prístupe ku vzdelávaniu, profesnom postupe alebo ukončení pracovného pomeru nesmie dochádzať k diskriminácii na základe etnického pôvodu, náboženského vyznania, kasty, veku, zdravotného postihnutia, pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politickej príslušnosti.

Všetci pracovníci s totožnou praxou a kvalifikáciou by mali dostať rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Musia byť zavedené opatrenia na ochranu pracovníkov pred sexuálnym obťažovaním, vyhrážkami, urážlivými poznámkami alebo zneužívaním a pred diskrimináciou alebo ukončením pracovného pomeru bez riadneho dôvodu, napr. sobáš, tehotenstvo, rodičovstvo alebo ochorenie HIV.

  • Fyzické alebo duševné týranie alebo tresty či hrozba fyzickým alebo duševným týraním, sexuálne či iné obťažovanie a verbálne ponižovanie, ako aj iné formy zastrašovania, sú zakázané.
  • Povinnosti voči zamestnancom vyplývajúcej z medzinárodných dohovorov a právnych predpisov o sociálnom zabezpečení a predpisov upravujúcich bežný pracovný pomer sa nedá vyhnúť uzavretím krátkodobej zmluvy (napr. práca na dohodu, denná práca, subdodávateľská zmluva alebo iné pracovnoprávne vzťahy).
  • Doba trvania a obsah pracovných stáží musia byť jasne vymedzené.
 • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
  • Pracovné prostredie musí byť bezpečné a zdravotne nezávadné, s prihliadnutím na najnovšie poznatky v danom odvetví a konkrétne riziká. Musia byť prijaté primerané opatrenia, aby sa predišlo nehodám, požiarom a úrazom vzniknutým v dôsledku výkonu práce, v súvislosti s ňou alebo pri práci, a to minimalizáciou príčin vzniku nebezpečenstva spojených s daným pracovným prostredím.

Musí byť zaistený prístup k čistému sociálnemu zariadeniu a pitnej vode a prípadne k zdravotne nezávadným zariadeniam na skladovanie potravín.

  • Pracovníci musia absolvovať primerané a dokumentované školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a toto školenie musí byť pravidelne opakované.
  • Ubytovanie, ak je poskytované, musí byť čisté, bezpečné a dostatočne vetrané a musí byť vybavené čistým sociálnym zariadením a pitnou vodou.
 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  • Opatrenia na minimalizáciu nepriaznivých dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie budú prijaté naprieč celým hodnotovým reťazcom. Tie zahŕňajú minimalizáciu znečistenia, podporu efektívneho a udržateľného využívania zdrojov, vrátane energie a vody, a minimalizáciu emisií skleníkových plynov vo výrobe a doprave. Životné prostredie v mieste výrobného závodu nesmie byť zneužívané ani narušené. Ak je to relevantné, musia byť získané príslušné povolenia na likvidáciu odpadových vôd.
  • Dodávateľ stanoví plán znižovania dopadov svojej činnosti na životné prostredie a následného monitorovania a dokumentácie tejto činnosti. Ten bude zahŕňať využívanie zdrojov, napr. surovín, energie a vody, vrátane emisií z prevádzky.
  • Dodávateľ zavedie systém dokumentácie používania nebezpečných chemických látoka iných látok. Tento systém bude zahŕňať posudzovanie a pokiaľ možno nahradenie týchto látok, ako aj postup pre nakladanie s týmito látkami, ich skladovanie, bezpečné používanie a školenie zamestnancov.
  • Dodávateľ zavedie systém pre vhodné nakladanie s odpadmi.
  • Pri určitých materiáloch je potrebné dodržiavať Zásady spoločnosti Orkla proti odlesňovaniu a Zásady spoločnosti Orkla ohľadom využívania palmového oleja .
  • Pokiaľ ide o výrobky živočíšnej výroby, budú riadne zabezpečené dobré životné podmienky zvierat naprieč celým hodnotovým reťazcom. Je potrebné dodržiavať Zásady spoločnosti Orkla ohľadom dobrých životných podmienok zvierat.
 • ETICKÉ SPRÁVANIE V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH
  • Dodávateľ bude dodržiavať platné právne predpisy upravujúce úplatkárstvo, korupciu, podvod a akékoľvek iné zakázané obchodné praktiky. Dodávateľ nebude ponúkať, sľubovať ani poskytovať žiadne neoprávnené výhody ani stimuly žiadnemu verejnému činiteľovi, medzinárodnej organizácii ani inej tretej osobe.
  • Dodávateľ priamo ani nepriamo neponúkne dary zamestnancom spoločnosti Orkla ani osobám zastupujúcim spoločnosť Orkla alebo akejkoľvek osobe, ktorá je s nimi úzko prepojená, ibaže by sa jednalo o dar zanedbateľnej hodnoty. Pozornosti, ako sú firemné akcie, pohostenie alebo zábavné programy, môžu byť ponúkané v prípade, že na to existuje legitímny obchodný dôvod a náklady sa pohybujú v primeranej výške. Cestovné výdavky fyzických osôb zastupujúcich spoločnosť Orkla hradí spoločnosť Orkla. Pozornosti, výdavky alebo dary nebudú ponúkané ani prijímané v prípade výberového konania, vyjednávania alebo udelenia zákazky.
  • Dodávateľ za žiadnych okolností nezapríčiní porušenie všeobecných alebo zvláštnych právnych predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, ako je napríklad protiprávna spolupráca v oblasti cenotvorby alebo protiprávne rozdelenie trhu, ani sa nebude na takomto porušení podieľať.
  • Získavanie a ťažba surovín určených na výrobu nesmie poškodzovať zdroje ani ohrozovať základné príjmy znevýhodnených komunít, napr. využívaním veľkých poľnohospodárskych plôch alebo iných prírodných zdrojov, na ktorých sú tieto komunity závislé.
 • SYSTÉM RIADENIA
  • Dodávateľ aktívne prijme opatrenia na splnenie požiadaviek tohto Etického kódexu a k zaisteniu dodržovania zásad v tomto kódexe uvedených. Dodávateľ je tiež povinný prijať opatrenia na to, aby zabezpečil dodržiavanie týchto požiadaviek zo strany svojich dodávateľov a subdodávateľov.
  • Dodávateľ bude pravidelne a systematicky kontrolovať, či jeho činnosť zodpovedá požiadavkám tohto Etického kódexu.
  • Dodávateľ zavedie postupy pre vybavovanie sťažností, ktoré umožnia anonymné hlásenie neoprávneného konania a/alebo podanie inej sťažnosti.
  • Pred zadaním výroby alebo časti výroby subdodávateľovi je Dodávateľ povinný získať súhlas spoločnosti Orkla.
  • Ak dodávateľ v súvislosti s dodávkou určenou spoločnosti Orkla využíva subdodávateľa, musia byť dohľadateľné všetky spojenia medzi miestom výroby a dodávkou určenou spoločnosti Orkla. Na žiadosť spoločnosti Orkla bude dodávateľ na prvej úrovni informovať spoločnosť Orkla o všetkých dodávateľoch na druhej úrovni (v niektorých prípadoch aj o dodávateľoch na tretej úrovni) a ich výrobných závodoch.
 • DODRŽIAVANIU ETICKÉHO KÓDEXU – NÁPRAVNÉ OPATRENIA
 • AUDIT A MONITORING

Za účelom posúdenia dodržiavania tohto Etického kódexu je spoločnosť Orkla oprávnená vykonávať u dodávateľov a v ich výrobných závodoch miestne kontroly. K preukázaniu dodržovania tohto Etického kódexu bude dodávateľ viesť príslušné záznamy a bude schopný na žiadosť spoločnosti Orkla poskytnúť požadované informácie. Vyhradzujeme si právo monitorovať dodržiavanie tohto Etického kódexu prostredníctvom kontrol vykonávaných zamestnancami spoločnosti Orkla alebo nezávislými audítormi. Na žiadosť spoločnosti Okrla bude audítorovi, ktorého vymenovala, umožnený prístup k záznamom a ďalším informáciám s cieľom overenia dodržiavania tohto Etického kódexu. Dodávatelia môžu byť tiež vyzvaní, aby na základe vlastného úsudku zhodnotili svoju obchodnú činnosť z hľadiska tohto Etického kódexu.

Kontroly budú vykonávané v súlade s metodikou medzinárodných noriem, napr. najnovším znením dohovoru SMETA, normami SA8000 a ISO14001, aby bolo možné vykonať porovnanie s požiadavkami tohto Etického kódexu. Druh(y) auditu(ov), ktorý(é) bude(budú) vykonaný(é), bude(budú), pokiaľ je to možné, medzi spoločnosťou Orkla a dodávateľom dohodnutý(é) vopred.

 • PORUŠENIA – NÁPRAVNÉ OPATRENIA – UKONČENIE ZMLUVY

Tento Etický kódex stanovuje štandard, ktorý by mali splniť všetci naši dodávatelia naprieč celým hodnotovým reťazcom. Ak nesplní dodávateľ požiadavky stanovené v tomto Etickom kódexe, prerokujú zmluvné strany prostredníctvom otvoreného dialógu nápravné opatrenia. Dodávateľ vynaloží všetko úsilie, aby nápravné opatrenia prijal čo najskôr s tým, že o nich bude spoločnosť Orkla informovať.

Ak bude zistené, že (i) dodávateľ nie je ochotný alebo schopný prijať nápravné opatrenia, ktoré spoločnosť Orkla považuje za nevyhnutné pre dodržanie požiadaviek stanovených v tomto Etickom kódexe, alebo (ii) dodávateľ alebo ktorýkoľvek z jeho subdodávateľov podstatným spôsobom porušili alebo opakovane porušili požiadavky stanovené v tomto Etickom kódexe, bude spoločnosť Orkla oprávnená ukončiť obchodný vzťah a akúkoľvek zmluvu (zmluvy) s dodávateľom. Takéto ukončenie nadobúda účinnosť okamihom uvedeným v písomnom oznámení spoločnosti Orkla o ukončení obchodného vzťahu alebo zmluvy.

 • HODNOTENIE A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Spoločnosť Orkla očakáva, že dodávatelia budú priebežne a systematicky vyhodnocovať dodržiavanie tohto Etického kódexu. Ďalej očakávame, že dodávatelia v prípade potreby prijmú nápravné opatrenia. Spoločnosť Orkla bude tiež priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby zlepšovať svoje vlastné zásady a nákupné postupy, aby umožnila dodávateľom a ich subdodávateľom zabezpečiť dodržiavanie tohto Etického kódexu.

 • BOJKOT A SANKCIE PROTI NIEKTORÝM KRAJINÁM, ODVETVIAM A/ALEBO SPOLOČNOSTIAM

Spoločnosť Orkla nebude kupovať výrobky zo žiadnej krajiny, ktorá na základe širokého medzinárodného konsenzu podlieha bojkotu, alebo z krajiny, voči ktorej Organizácia Spojených národov zaviedla sankcie.

Spoločnosť Orkla sa zdrží spolupráce s priemyselnými odvetviami alebo so spoločnosťami, ktoré na základe širokého medzinárodného konsenzu podliehajú bojkotu z dôvodu negatívnych sociálnych, environmentálnych alebo etických dôsledkov ich výrobkov, služieb alebo samotných spoločností. Očakávame, že naši dodávatelia zavedú podobné opatrenia.

Odkaz č. 1:

10 zásad iniciatívy OSN Global Compact

4 kľúčové oblasti:

ĽUDSKÉ PRÁVA - PRÁCA - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - BOJ PROTI KORUPCII

Odkaz č. 2:

Zoznam odkazov na medzinárodné dohovory a deklarácie:

Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN 1948)

Slobodná voľba zamestnania

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 29, 105 a 181

Zákaz diskriminácie

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 100 a 111

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Riadne zamestnávanie

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 95, 158, 175, 177 a 181

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 155

Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 164

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 87, 98, 135 a 154

Primerané mzdy

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 131

Zákaz detskej práce

Dohovor OSN o právach dieťaťa

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 138, 182 a 79

Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 146

Zákaz neprimerane dlhej pracovnej doby

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 1 a 14

Kruté či neľudské zaobchádzanie

Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach, čl. 7

Znevýhodnené komunity

Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach, čl. 1 a 2

Viac informácií o Medzinárodnej organizácii práce (ILO) a Iniciatíve za etické obchodovanie (ETI)

Odkaz č. 3

Prehľad spoločností skupiny Orkla je k dispozícii na adrese www.orkla.com.

Certifikáty výrobných závodov

Babice

Babice

Byšice

Byšice

Hněvotín

Hněvotín

Kunovice

Kunovice

Letohrad

Letohrad

Orkla

Orkla

Roudnice na Labem

Roudnice na Labem

Varnsdorf

Varnsdorf